pornografi

gottacatchemall
yunanca kokenli bir kelimedir. cinsel tahrik anlamına gelir ama pornografiyi tanımlayan en onemli kelime tahrik etmek icin herhangi bir sınır tanımamasıdır.
wereyda
kapitalizmin heteroseksüelizm dayatmalarıyla,
tuvallere, beyaz perdeye, sararacak kâğıtlara dökümü yapılan ve yapılmaya devam edilen bir olgu olmasının yanında olmakla kesinlikle gerçeği ve gerçeğin deği$tirilemez iç hukukunu(hakimi, mahkumu, zanlısıyla) afi$e eden bir realite toplamı olduğunu söylemek gerek..

cumhuriyet dönemi edebiyatın cinsellik üzerine eğilmemesinin ardında yatan asıl sebebi dönem $artlarına bağlayan sözüm ona dönem edebiyatçıların/türkçe edebi ürün sahiplerinin,
yatakodasında geçenlerin kaleme alınmasının etik bir hareket olmayacağına dair görü$ belirtmelerinin nüvesinde yatan esas, anti-üretkenliklerinin ceremesini gelecek ku$akların çekmesi olarak algılanırsa daha mantıkî olur.

evlerdeki çocuk sayısı, evlerdeki kitap sayısından büyük ya da büyük e$it ise(kuran-ı kerim hariç!);
pornografi insanlara bir kıyım, bir ahlaksal çökü$ olarak lanse ediliyorsa ve cinsel kimliğinin in$asını bedeniyle sağlayan bir toplum olu$uyorsa orada underground`a, suç`a, marjinal olana gösterilecek talep güç odaklarının ho$una gitmeyecek elbet.

"sapkınlık olsun diye ciddiydim" afrozimiyle dünyaya kafa tutan arthur cravan`a biraz kulak verilmeli.. görselliğin bir ticari meta kalıbına uydurulduğu dünya düzeninde, onun bunu, $unun da ötekini düzmesi kaçınılmazdır..
dogmalarla beslenen fundementalist paradigma, günümüzde, kimseye foucault olma $ansı tanımamı$ ve "yarrak" yerine "tarrak" yazan bir insanlık yeti$mi$tir. sözüm ona; penis`i kamı$ diye kamufle edenler, vajina`ya ne diyecek, merak konusudur.

"sevi$mesini bilmeyen intihar etsin"
tokalon
witold gombrowicz’ in modern dünyanın sözde gizil porno göstergelerini,oldukça hicivli bir şekilde güzel güzel işlediği romanının adıdır.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol