confessions

underthesamesun

- Yazar -

  1. toplam entry 47
  2. takipçi 1
  3. puan 45973

dimoetes

underthesamesun
diometes, arazen’in karde?iydi ve onun kyzy euopis ile evlenmi?ti. halbuki aldy?y kadyn, kendi öz karde?iyle sevi?iyordu. dimoetes bunun farkyna varynca euopis, syrryny açy?a vurana beddua ederek kendini asty. çok sonra dimoetes, sahilde çok güzel bir kadyn cesedine rastlady ve cesede a?yk oldu. onunla çiftle?ti. ceset zamanla çürümeye ve da?ylmaya ba?layynca, muhte?em bir törenle onu defnetti. fakat bir na’?yn a?kyna dayanamady, onun mezary ba?ynda kylycy ile kendi kendini parça parça etti.

dodona

underthesamesun
epiros’un eski zamanlarda, mevcut olan bir ?ehrin ady. burasy aslynda önemli bir yer de?ildi. fakat o ünlü mabadi, zeus’a dany?ma yeri oldu?u için önemliydi. dodona’da tanrylara dany?ma ve cevap alma keyfiyetinin birçok usulü vardy: oradaki kutsal me?e a?açlaryna tüneyen güvercinlerle, yüksüklerle tapyna?yn avlusundaki, bronz havuza seslenerek ve bilhassa me?e a?açlarynyn fyrtynaly havalarda sallandykça dallarynyn çykardyklary seslerle, u?ultularla zeus, sorunlara cevap verirdi.

fama

underthesamesun
halkyn sesinin sembolü olan fama, yer’in kyzydyr. sayysyz gözü ve a?zy vardyr. çok hyzly uçar. ovidius’a göre bu tanryça, dünyanyn tam ortasynda, binlerce ses deli?i bulunan tunç bir sarayda otururdu. en hafif bir fysylty bile ona ula?yrdy. her?eye kanma, korku, yalan, ne?e, deh?et, cazibe onun arkada?larydyr.

britomartış

underthesamesun
girit’li bir tanryça, zeus ile karme’nin kyzy. bu artemis’in av arkada?y bir bakire idi. kral minos bunu sevdi, dokuz ay onu takip etti, elde edemedi. nihayet bir gün onu yakalayaca?y syrada güzel kyz kendisini kayalyk bir sahilden denize atty. denizde balyklaryn a?larynyn içine dü?erek kurtaryldy. bu yüzden ona diktinna (yani balykçy a?larynyn kyzy) dendi.

byblis

underthesamesun
miletos’un kyzy. erkek karde?i kaunos’u, günah sayylan bir a?kla sevdi. kyz karde?inden korkan ve onun kirli a?kyndan i?renen kaunos, kendi vatany olan milet ?ehrinden kaçty ve karia bölgesinde kaunos ?ehrini kurdu. byblis, ümitsiz a?kynyn ate?iyle deli oldu, da?lara dü?tü. bütün anadolu’yu dola?ty. en sonunda, bu tahammül edilmez hayata son vermek istedi. kendisini yalçyn bir kayanyn üzerinden a?a?y atty. fakat bu kederli kyza acyyan periler onu; genç kyzyn hiç kurumayan gözya?lary gibi ça?layan bir pynara çevirdiler.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol