aşk hukuku

broken

>aşk hukuku
>
>i- umumi hükümler
>
>madde 1- herkes aşık olabilir.
>madde 2- hiç kimsenin aşkına mani olunamaz.
>madde 3- iyiyi kötüyü ayıramayan kimse aşık olamaz.
>madde 4- aşık sevgilisini kendini sevmeye zorlayamaz.
>madde 5- aşık olduğunu iddia eden kimse bunu ispata mecburdur.
>madde 6- aşkın karşılıklı olması şart değildir.
>
>ii- ilan-ı aşk
>
>madde 7- ilan-ı aşk, tek taraflı yönetilmesi gerekli bir irade
>beyanıdır. bu
>ilan bir şekli mahsusa tabi değildir.
>madde 8- ilan-ı aşk, yazılı şekilde olursa buna \’aşk mektubu\’
>denir.
>madde 9- imzasız aşk mektupları hiçbir hüküm ifade etmez. meğer ki
>muhtevası
>yazarının hüviyetini sevgiliye haber vere.
>madde 10- aşk ilan-ı sarih (belirgin) olabileceği gibi zimni de
>olabilir.
>madde 11- aşk mektubunun yırtılarak mursile(gönderene) iadesi sarih
>bir red
>veye yeni bir icaba davet mahiyetindedir.
>madde 12- sarih veya zimmen reddedilmemiş bir icaba mahiyetindedir.
>
>iii- aşk birliği
>
>madde 13- tarafların karşılıklı olarak ilan-ı aşk etmeleriyle \’aşk
>akdi\’
>doğar.
>madde 14- birliğin devamı ve sariyeti için sevgililer hüsnüniyetle
>her
>çareye başvurabilir.
>madde 15- bu maddelerin uygulanmasında a.k\’nın 2.madesi kıyasen
>tatbik
>edilir.
>
>iv- birliğin sona ermesi
>
>madde 16- taraflardan biri, diğerinin aşkını istismar ederse
>kusursuz taraf,
>birliği her zaman ve tek taraflı bir irade beyanı ile feshedebilir.
>madde 17- aşıklardan birinin ölümü, ihaneti, yeni bir aşk birliği
>kurması
>gibi hallerin her birinin vukuunda birlik kendiliğinden fesih olur.
>madde 18- taraflar karşılıklı olarak anlaşaraktan birliği
>feshedebilirler.
>madde 19- bir maşuk aynı zamanda bir kaç aşığı idare ediyorsa
>masumluk
>iddiasında bulunamaz.
>
>v- sona ermenin neticeleri
>
>madde 20- birlik taraflardan birinin ölümü ile sona erirse, diğer
>taraf
>sevmekte devam edebilir.
>madde 21- bir tarafın ihaneti halinde, kusursuz taraf, örf ve adete
>göre
>dilediği müeyyideyi tatbik etmekte serbesttir.
>madde 22- bu kanunda, hakkında hüküm bulunmayan meselelerde örf ve
>adet, o
>dahi yoksa, aşkın kanunu\’nun umumi hükümleri tatbik olunur.
bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol