suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

Tck: Madde 165 - (Değişik madde: 26/06/2009-5918 S.K./3.mad)

(1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.